Klauzula informacyjna

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, numer 2016/679 wobec kuracjuszy i gości hotelowych

1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Konfederacja Związków Górnictwa w Polsce Górnicze Sanatorium Związkowe „GÓRNIK” z siedzibą : ul. Ks. Jana Rąba 3; 38 – 440 Iwonicz Zdrój

2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iodo@sanatorium-gornik.pl

3. Państwa dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, dane dotyczące dowodu tożsamości - przetwarzane będą w celu zawarcia umowy cywilno – prawnej o pobyt w Sanatorium oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych, jak również związanego z tym pobytem uiszczenia opłaty uzdrowiskowej - na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt b RODO. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy o pobyt a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości pobytu w Sanatorium. Dane te będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich pozyskania w związku z upływem okresu przedawnienia roszczeń (Art. 4221, § 1 Kodeksu cywilnego).

4. Wizerunek w ramach monitoringu wizyjnego będzie przetwarzany w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, w tym mienia kuracjuszy i zachowania w tajemnicy informacji na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt b RODO. Monitoring wizyjny obejmuje pomieszczenia i korytarze za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, a ponadto obejmuje otoczenie budynków. Dane z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 30 dni, chyba że Administrator poweźmie informację, że mogą być one dowodem w postępowaniu.

5. Dane dotyczące stanu zdrowia będą przetwarzane w przypadku udzielania świadczeń medycznych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z udzielaniem świadczeń medycznych na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt c RODO. Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem udzielenia świadczeń medycznych a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udzielenia tych świadczeń. Dane te będą przechowywane przez okres wynikający z Art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069).

6. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Ponadto mogą być przekazywane firmom świadczącym usługi wsparcia IT, firmom transportowym i kurierskim w przypadku zamówienia przez kuracjusza transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom prawniczym w ramach doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do celów innych, niż zostały zebrane.

11. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu personalizacji przesyłanej informacji handlowej.

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Image
Image
Image
Image

źródło informacji o wypoczynku i rehabilitacji

 źródło informacji o wypoczynku i rehabilitacji
Image